ex3a.erl

text/x-erlang ex3a.erl — 1.3 KB

Continguts del fitxer

-module(ex3a).
-export([start/0,botonera/0, proxy/3,bucle_proxy/2]).

start() -> register(bot2, spawn(?MODULE, botonera, [])).

botonera()->
	%Iniciar la botonera de 2 
	B2 = proxy(2,b2,self()), % B2 -> Pid de la botonera de 2
	bucle(B2).

bucle(L)->
 receive
  {b2,clicked,Pis}->
	 if
	  (Pis == 0) -> encen(0);
	  (Pis == 1) -> encen(1)
	 end,
	 bucle(L);
	
	{b8,clicked,Pis}->
	 if
	  (Pis rem 2 =:= 0) -> apaga(0);
		(Pis rem 2 =:= 1) -> apaga(1)
	 end,
	 bucle(L);
	
	{b8, abort} -> 
	 L!close,
	 receive _ -> "ok" end;
	
	{b2, abort} ->
	 {bot8, node8@TONIF}!close,
	 receive _ -> "ok28" end

 end.

proxy(N,Nom,Pid)->%N es la mida total
 B = spawn(ex3a,bucle_proxy,[Nom,Pid]),
 bots:nou(N,B).

bucle_proxy(Nom,Pid)->
 receive
  {clicked,Pis} ->
	 Pid!{Nom,clicked,Pis},
	 bucle_proxy(Nom,Pid);
	
	abort ->
	 Pid!{Nom,abort},
	 ok
 end.

encen(Pis) ->
  if
		Pis < 6 -> %Mentres no has acabat ves incrementant Pis
			{bot8, node8@TONIF}!{light_on,Pis},
			encen(Pis+2);
		Pis >= 6 -> % Si es mes gran que 7, per tant ja és l'ultim, 8, has acabat, torna al bucle
			{bot8, node8@TONIF}!{light_on,Pis}
  end.

apaga(Pis)->
	if
		Pis < 6 ->
			{bot8, node8@TONIF}!{light_off,Pis},
			apaga(Pis+2);
		Pis >= 6 ->
			{bot8, node8@TONIF}!{light_off,Pis}
  end.