Enginyeria de Sistemes (ES)

Codi d'assignatura
Quadrimestre Q6
Crèdits 6
Departament DiPSE
Professor coordinador
Canal RSS RSS

Descripció

En aquesta assignatura es presenten els conceptes que cal tenir en compte en implementar un sistema, entès com un conjunt format per elements individuals més o menys complexos que interactuen entre sí per oferir una determinada funcionalitat.

Competències específiques:

L'assignatura contribueix a:

 1. La capacitat d'emprar les eines i els llenguatges d'especificació, síntesi i verificació de circuits digitals.
 2. El coneixement i la comprensió de l'arquitectura dels computadors i dispositius programables, incloent la identificació dels elements que els componen i la seva iteracció, amb èmfasis en les arquitectures més habituals dels sistemes encastats.
 3. El coneixement de les diverses alternatives per alimentar equips i subsistemes electrònics, incloent l'energia fotovoltaica, així com les seves principals característiques, especialment en entorns de baixa potència disponible.
 4. La capacitat d'analitzar i resoldre els problemes de interferències i compatibilitat electromagnètica.
 5. Coneixements legals, econòmics i socials que capaciten per un millor exercici professional entre els que hi figuren: nocions sobre la gestió del coneixement i la seva protecció legal, nocions sobre el finançament de projectes d'innovació i/o recerca, nocions sobre la responsabilitat legal, social y mediambiental derivada de l'exercici professional i foment de la innovació.
 6. El coneixement i la capacitat d'emprar les eines i instrumentació existents per a l'anàlisi, el disseny, el desenvolupament i la verificació de sistemes electrònics, informàtics i de comunicacions.
 7. Capacitat per desenvolupar les activitats pròpies del grau tenint en compte els estàndards, reglaments i normes reguladores corresponents.
 8. Capacitat per modelar i simular sistemes de l'àmbit del grau i aplicar els resultats a la resolució de problemes d'aquest àmbit.
 9. La capacitat per analitzar, seleccionar i utilitzar sistemes de tractament de dades, control i automatització en temps real, especialment en sistemes encastats.
 10. La capacitat per especificar, dissenyar, programar i utilitzar dispositius encastats amb connectivitat global.
 11. La capacitat per especificar, analitzar, dissenyar, desenvolupar, avaluar, documentar i posar en marxa sistemes que incorporen subsistemes electrònics, informàtics i de comunicacions.

Competències genèriques:

En aquesta assignatura es treballaran les competències genèriques:

 1. TREBALL EN EQUIP - Nivell 3: Dirigir i dinamitzar grups de treball, resolent-ne possibles conflictes, valorant el treball fet amb les altres persones i avaluant l'efectivitat de l'equip així com la presentació dels resultats generats.
 2. EMPRENEDORIA I INNOVACIÓ - Nivell 3: Utilitzar coneixements i habilitats estratègiques per a la creació i gestió de projectes, aplicar solucions sistèmiques a problemes complexos i dissenyar i gestionar la innovació en l'organització.
 3. APRENENTATGE AUTÒNOM - Nivell 3: Aplicar els coneixements assolits a la realització d'una tasca en funció de la pertinència i la importància, decidint la manera de dur-la a terme i el temps que cal dedicar-hi i seleccionant-ne les fonts d'informació més adequades.
 4. ÚS SOLVENT DELS RECURSOS D'INFORMACIÓ - Nivell 3: Planificar i utilitzar la informació necessària per a un treball acadèmic (per exemple, per al treball de fi de grau) a partir d'una reflexió crítica sobre els recursos d'informació utilitzats.
darrera modificació 12/02/2013 09:00