Programació Concurrent i en Temps Real (PCTR)

Codi d'assignatura 230232
Quadrimestre Q5
Crèdits 6
Departament DiPSE
Professor coordinador Antoni Escobet Canal
Canal RSS RSS

Descripció

L'assignatura té dues parts diferenciades. En la primera l'objectiu és introduir l'estudiant al disseny de programes concurrents, que són la solució natural en moltes ocasions, i el descobriment de les principals dificultats que sorgeixen en aquest marc així com les tècniques i estratègies de solució. La segona part està dedicada a la programació d'aplicacions sota restriccions de temps real. S'introdueixen els principals conceptes i les dificultats més habituals. S'aborden algunes de les principals eines i estratègies a seguir.

Competències

L'assignatura contribueix a assolir les següents competències:

  1. La capacitat d'analitzar, dissenyar i mantenir aplicacions informàtiques així com el coneixement dels principis i eines de l'enginyeria del software i la seva aplicació.
  2. El coneixement i la capacitat d'usar les eines i l'instrumentació existents per a l'anàlisi, el disseny, el desenvolupament i la verificació de sistemes electrònics, informàtics i de comunicacions.
  3. La capacitat per a desenvolupar les activitats pròpies del grau considerant els estàndarts, reglaments i normes reguladores corresponents.
  4. El coneixement de les bases de la programació concurrent, paral.lela i distribuida així com la capacitat d'aplicar-les en els problemes que escaigui.
  5. La capacitat per a analitzar, dissenyar i implementar, seleccionar i usar sistemes de tractament de dades, control i automatització en temps real, especialment en sistemes encastats.
  6. Capacitat per a desenvolupar les activitats pròpies del grau considerant els estàndards, reglaments i normes reguladores corresponents.
  7. Treball en equip.
  8. Ús solvent dels recursos d'informació.
  9. Aprenentatge autònom.
darrera modificació 13/09/2023 09:32