link1.erl

link1.erl — Erlang source code, 111 bytes

Continguts del fitxer

-module(link1).
-export([proces/0]).

proces() ->
    timer:sleep(5000),
    exit("s'ha acabat el temps").