frequenciaC.erl

text/x-erlang frequenciaC.erl — 1 KB

Continguts del fitxer

-module(frequenciaC).
-export([stop/0, assignar/0, desassignar/1]).

stop()      -> call(stop).
assignar()    -> call(assignar).
desassignar(Freq) -> call({desassignar, Freq}).

%% Amaguem tot el pas de missatges i el protocol de missatge en una interfcie funcional.

call(Missatge) ->
 {frequenciaS, 'servidor@<Nom del node>'} ! {request, self(), Missatge},
 receive
  {reply, Reply} -> Reply
 end.