calculadora.erl

text/x-erlang calculadora.erl — 1 KB

Continguts del fitxer

-module(calculadora).
-export([inici/0]).

inici () ->
  spawn(fun calcular/0).

calcular() ->
  receive
    {suma, X, Y} ->
      io:format ("~p + ~p = ~p ~n", [X, Y, X+Y]),
      calcular();
    {resta, X, Y} ->
      io:format ("~p - ~p = ~p ~n", [X, Y, X-Y]),
      calcular();
    {multiplica, X, Y} ->
      io:format ("~p * ~p = ~p ~n", [X, Y, X*Y]),
      calcular();
    {divideix, X, Y} when Y > 0 ->
      io:format ("~p / ~p = ~p ~n", [X, Y, X/Y]),
      calcular();
    finalitzar ->
      void;
    Altre ->
      io:format("Error: comanda <~p> incorrecte~n", [Altre]), 
      calcular()
  end.