Esteu aquí: Inici Assignatures Programació Concurrent i en Temps Real Erlang: Exemples reanimador.erl

reanimador.erl

reanimador.erl — Erlang source code, 682 bytes

Continguts del fitxer

-module(reanimador).

-compile(export_all).

start() ->
  pacient:start(),
  spawn(?MODULE, monitor, [whereis(pacient)]).

monitor(Pid) ->
  io:format("Monitoritzant al pacient ~p. Constants estables.~n", [Pid]),
  erlang:monitor(process,Pid),
  receive
    {'DOWN', Ref, process, Pid, normal} ->
      io:format("~p diu que ~p ha mort~n",[Ref,Pid]);
    {'DOWN', Ref, process, Pid, Motiu} ->
      io:format("~p: Alarma. El pacient ~p est� patint un/a ~p~n",[Ref,Pid,Motiu]),
      io:format("Reanimant al pacient. Torna ... torna ... viu~n"),
      pacient:reanimar(),
      monitor(whereis(pacient))
  end.