Circuits i Sistemes Lineals (CSL)

Codi d'assignatura 330226
Quadrimestre Q3
Crèdits 6
Departament DiPSE
Professor coordinador Rosa Giralt
Canal RSS RSS

Descripció

En aquesta assignatura es presenten tècniques d'anàlisi i disseny de circuits electrònics lineals. S'introdueixen tècniques al domini transformat de Laplace i es caracteritzen els circuits mitjançant la seva funció de xarxa. Es descriuen senyals al domini transformat de Fourier i s'estudia la resposta en freqüència de circuits i sistemes, introduint nocions de filtratge.

Competències

  1. Comprensió i domini dels conceptes bàsics de sistemes lineals i les funcions i transformades relacionades, teoria de circuits elèctrics, circuits electrònics, principi físic dels semiconductors i famílies lògiques, dispositius electrònics i fotònics, i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de l'enginyeria.
  2. Capacitat per especificar, analitzar, dissenyar, implementar, evaluar i documentar circuits analògics, fent ús de tècniques i descripcions en els dominis temporal, frequencial i transformat de Laplace.
  3. El coneixemnet i la capacitat d'usar les eines i instrumentació existents per a l'anàlisi, el disseny, el desenvolupament i la verificació de sistemes electrònics, informàtics i de comunicacions.
  4. Capacitat per modelar i simular sistemes de l'àmbit del grau i aplicar els resultats a la resolució de problemes dins d'aquest àmbit.
darrera modificació 20/12/2015 12:19