Assignatures

Aplicacions i Serveis a Internet (ASI) Aplicacions i Serveis a Internet (ASI)

Aquesta assignatura té per objectiu donar a conèixer els principals serveis de xarxa a Internet, així com poder dissenyar nous serveis. Entre els principals serveis, es presentarà el DNS, el correu electrònic, el servei Web, etc. Per disposar de prou flexibilitat i comoditat en el moment de treballar en la instal·lació i configuració dels diferents serveis, s'utilitzarà la virtualització tant de xarxa com de màquines. També es tractaran aspectes relatius a la seguretat, tant el l'apartat d'autentificació i xifrat. Es presentaran mecanismes de clau pública i simètrica aplicats en serveis com el correu i la web. Per últim es presentarà algunes nocions sobre la gestió de xarxes.

Arquitectura de Computadors (AC) Arquitectura de Computadors (AC)

L'objectiu general és comprendre com funciona un ordinador actual i com algunes decisions de disseny influeixen en gran mesura en el rendiment de les aplicacions així com dels sistemes informàtics. Es tracten quatre grans temes: el sistema d'entrada / sortida, que permet la comunicació de l'ordinador amb els dispositius perifèrics, el funcionament de la jerarquia de memòria, centrant-nos fonamentalment en el nivell de memòria cau i en el mecanisme de memòria virtual, les tècniques de paral·lelisme intern que permeten que el processador pugui executar diverses instruccions per cicle, i finalment es presenta una panoràmica general dels sistemes multiprocessador i de les seves característiques bàsiques. La part teòrica de l'assignatura es complementa amb el disseny pràctic d’un processador amb l'objectiu de consolidar i aprofundir els continguts teòrics tractats.

Bases de Dades (BD) Bases de Dades (BD)

Aquesta assignatura és una introducció als sistemes de gestió de bases de dades i, específicament, al model relacional. L'assignatura inclou una aproximació a l'arquitectura dels SGBD, el model relacional, l'ús d'SQL, i la gestió de la concurrència entre d'altres.

Circuits i Sistemes de Radiofreqüència (CSR) Circuits i Sistemes de Radiofreqüència (CSR)

En aquesta assignatura es presenten les bases que sustenten els sistemes per a la transmissió d'informació a distància mitjançant radiofreqüència. Això abasta des del coneixement dels principals fenòmens que apareixen en circuits de paràmetres distribuïts fins a l'anàlisi i el disseny de circuits i sistemes de radiofreqüència de complexitat moderada. Alhora, es presenten els principals elements que intervenen en un sistema de comunicació per radiofreqüència, incloent aspectes d'antenes i propagació electromagnètica. També es presente les bases dels sistemes de comunicació òptica, tant guiats com en l'espai lliure.

Circuits i Sistemes Lineals (CSL) Circuits i Sistemes Lineals (CSL)

En aquesta assignatura es presenten tècniques d'anàlisi i disseny de circuits electrònics lineals. S'introdueixen tècniques al domini transformat de Laplace i es caracteritzen els circuits mitjançant la seva funció de xarxa. Es descriuen senyals al domini transformat de Fourier i s'estudia la resposta en freqüència de circuits i sistemes, introduint nocions de filtratge.

Dispositius Programables (DP) Dispositius Programables (DP)

L'objectiu d'aquesta assignatura és presentar l'estructura de computadors simples com són els microcontroladors. Es mostraran diferents arquitectures fent èmfasi en els dispositius AVR d'Atmel. Aquests dispositius seran el punt de referencia de l'assignatura i en el que es basaran les pràctiques. Es presentarà el llenguatge assemblador com mecanisme per programar aquests dispositius, així com diferents aspectes associats com són els modes d'adreçament, les interrupcions, els perifèrics, ...

Empresa (EMP) Empresa (EMP)

Aquesta assignatura té com a finalitat apropar els/les estudiants del Grau d'ITIC als conceptes empresarials més fonamentals. El curs és un intinerari per les diferents temàtiques del món de l'empresa: estratègia, màrqueting, recursos humans, operacions, finances, entre d'altres. Des d'una visió emminentment pràctica, es busca que els/les participants desenvolupin a més, habilitats d'emprenedoria, mitjançant la realització d'un Pla d'Empresa.

Enginyeria de Sistemes (ES) Enginyeria de Sistemes (ES)

En aquesta assignatura es presenten els conceptes que cal tenir en compte en implementar un sistema, entès com un conjunt format per elements individuals més o menys complexos que interactuen entre sí per oferir una determinada funcionalitat.

Estadística (EST)

Aquesta assignatura té com a objectiu introduir a l'alumne en les eines fonamentals de l'estadística, com ara estadística descriptiva, probabilitats, variables aleatòries, tests d'hipòtesis i intervals de confiança. També es familiaritza a l'alumne amb un programa informàtic d'estadística.

Fonaments Matemàtics per a les TIC (FMT) Fonaments Matemàtics per a les TIC (FMT)

L'objectiu d'aquesta assignatura consisteix en oferir a l'estudiant eines matemàtiques aptes per a la descripció de situacions reals que es puguin modelitzar mitjançant un nombre finit o infinit d'objectes aïllats, es a dir, s'introduiran conceptes i tècniques de l'anomenada Matemàtica Discreta, com ara conjunts, relacions, mètodes combinatoris, fonaments sobre Àlgebres de Boole, primeres nocions sobre grafs i dígrafs i una introducció a l'Aritmètica. A la vegada, l'objectiu de fons de l'assignatura consistiria en l'aprofundiment en el raonament lògic, el foment de l'esperit crític i la consolidació del mètode científic com a rutina de treball.

Gestió i Orientació de Projectes (GOP) Gestió i Orientació de Projectes (GOP)

En aquesta assignatura es pretén introduir a l'estudiant dins el món de la gestió dels projectes. Es contemplen totes les fases, des de que es comença a pensar en realitzar un projecte fins que aquest s'ha finalitzat. Després d'una introducció que defineix què és un projecte i els tipus que n'hi ha, es treballarà la planificació, realització, seguiment i documentació del projecte. A part d'això, s'orientarà a l'estudiant per a la realització del Treball Final de Grau, i també es plantejaran a classe exemples reals, explicats directament per empresaris. Hi haurà una part pràctica que es durà a terme mitjançat a tècnica del Joc de Rol.

Informàtica-iTIC (INF) Informàtica-iTIC (INF)

Aquesta assignatura té com a principal objectiu introduir a l'estudiant en el món de la programació d'una manera intuïtiva i pràctica. S'usa Python com a llenguatge de programació i GNU/Linux com a entorn de treball. No s'assumeixen coneixements previs. L'assignatura té una forta component pràctica i requereix una dosi important de treball autònom.

Interfícies d'Usuari (IU) Interfícies d'Usuari (IU)

Aquesta assignatura té per objectiu el disseny d'interfícies d'usuari. Com a fonament teòric s'estudia la usabilitat per a poder dissenyar interfícies d'usuari les funcionalitats de les quals siguin utilitzades sense problemes pels usuaris. Per a la vessant pràctica, s'implementen interfícies d'usuari mitjançant tecnologies web incloent aplicacions mòbils.

Introducció als Sistemes Digitals (ISD) Introducció als Sistemes Digitals (ISD)

Aquesta assignatura té per objectiu presentar els fonaments dels sistemes digitals. Es presenten les bases i els principis de la lògica combinacional i seqüencial i es procedeix a dissenyar circuits digitals senzills que incorporen ambdos àmbits. No s'assumeixen coneixements previs de la matèria.

Microelectrònica (ME)

En aquesta assignatura es donaran a conèixer les principals tècniques de disseny, fabricació, i test de circuits microelectrònics. L'alumne / a adquirirà nocions bàsiques sobre la fabricació i els principis de funcionament dels principals dispositius i blocs que formen part dels circuits integrats. Al final del quadrimestre, l'alumne / a estarà capacitat / da per dissenyar circuits integrats digitals i analògics senzills, des del nivell d'esquema fins a la disposició monolítica (layout).

Processament Digital de Senyal (PDS) Processament Digital de Senyal (PDS)

En aquest curs es presenten les eines necessàries per al processament de senyals digitals. El curs és una continuació de, i segueix un guió similar al de, Senyals i Sistemes dedicat al processament de senyals analògics. Durant el curs es presenten les eines digitals i es comparen amb les eines analògiques vistes anteriorment: transformada Z vs transformada de Laplace, transformada de Fourier vs transformada discreta de Fourier, filtres analògics vs filtres digitals... El processament serà simulat en un ordinador usant llenguatges de programació d'alt nivell (Octave o Matlab) i s'implementaran aplicacions bàsiques (en temps real) en un microcontrolador i/o CPLD/FPGA usant llenguatges de programació de baix nivell (assemblador, C...). En el laboratori partirem de senyals analògics, els convertirem en digitals, en simularem o implementarem el seu processament, i tot seguit els tornarem a convertir en analògics. Per tant, caldrà introduir els convertidors A/D i D/A i els conceptes de mostreig, quantificació i interpolació.

Programació a Baix Nivell (PBN) Programació a Baix Nivell (PBN)

Aquesta assignatura té com a principal objectiu aprendre a desenvolupar programari que controla un dispositiu hardware usant el llenguatge de programació C i la seva cadena d'eines associades. Això inclou aprendre un ampli espectre de detalls que inclouen l'accés als dispositius hardware, l'ús d'interrupcions o el treball amb perifèrics. La línia argumental de l'assignatura ofereix una visió que s'integra convenientment en els principis i mètodes de la programació i emfatitza els esquemes i les arquitectures de programari més convenients en aquests tipus de sistemes. L'assignatura també col·labora al coneixement de les eines habituals en aquest context de treball així com les maneres de treure'n profit.

Programació Concurrent i en Temps Real (PCTR) Programació Concurrent i en Temps Real (PCTR)

L'assignatura té dues parts diferenciades. En la primera l'objectiu és introduir l'estudiant al disseny de programes concurrents, que són la solució natural en moltes ocasions, i el descobriment de les principals dificultats que sorgeixen en aquest marc així com les tècniques i estratègies de solució. La segona part està dedicada a la programació d'aplicacions sota restriccions de temps real. S'introdueixen els principals conceptes i les dificultats més habituals. S'aborden algunes de les principals eines i estratègies a seguir.

Senyals i Sistemes (SS) Senyals i Sistemes (SS)

En aquest curs es presenten les eines necessàries per a treballar amb senyals i sistemes analògics. Aquestes eines permeten saber quin és l'efecte que una determinada manipulació (en endavant processament) té sobre un senyal. Entenem per processament el filtrat d'un senyal, la multiplicació d'un senyal per un altre, la variació de la freqüència d'un senyal sinusoïdal... La interpretació efectiva de l'efecte d'aquest processament no seria possible sense l'ús de la transformada de Fourier, la qual ens permet canviar entre el domini temporal i freqüencial, i comprendre, per exemple, com és possible la transmissió de senyals a distància o la secretització d'un senyal de veu. Per a la realització del curs caldrà introduir els senyals aleatoris i el soroll, i tècniques de modulació, multiplexació, mostreig i interpolació, així com tècniques elementals per al disseny de filtres actius i passius. Si bé el curs està restringit als sistemes lineals i invariants amb el temps, les idees que apareixen en estudiar-los són vàlides per a tots els sistemes en general.

Sistemes Analògics (SA)

Es presenten en aquesta assignatura els components, dispositius i els circuits d'aplicació utilitzats en electrònica analògica. El contingut no es exhaustiu, però cobrirà les necessitats de coneixement més fonamentals.

Sistemes Digitals (SD) Sistemes Digitals (SD)

"Sistemes Digitals" és la continuació natural de l'assignatura d' "Introducció als sistemes digitals". Des del vessant del maquinari programable (FPGAs, CPLDs) s'aprofundeix en la definició i comprensió del control digital a través del llenguatge de descripció VHDL. El cos central de l’assignatura es planteja com una sèrie de mini projectes, de dispositius reals, que s’hauran de controlar des d’un dispositiu FPGA.

Sistemes Electrònics de Control (SEC) Sistemes Electrònics de Control (SEC)

L'assignatura té com a objectius els de conèixer els principis dels sistemes realimentats, des de les dues besants sistemes continus i sistemes mostrejats. En ella s'introduiran els conceptes de models de comportament, diagrames de bloc, estabilitat, error en estat permanent, resposta transitòria, controlabilitat, ..., amb l'objectiu final de dissenyar estratègies de control que permetin al sistema garantir unes determinades especificacions de funcionament.

Sistemes Operatius (SO) Sistemes Operatius (SO)

L'assignatura té com a objectiu presentar els sistemes operatius emfatitzant la visió de capa de serveis de cara a crear aplicacions. Això no obstant, també es presenten els elements essencials de l'estructura d'un sistema operatiu i els conceptes i tècniques més importants que s'utilitzen. L'assignatura està estructurada en tres grans blocs: l'ús de la shell com a interfície del S.O., l'organització d'un S.O. i els principals blocs que el constitueixen i la programació d'aplicacions sobre l'API del S.O.

Tecnologia de la Programació (TECPRO) Tecnologia de la Programació (TECPRO)

Aquesta assignatura presenta el paradigma de la orientació a objectes, aprofundeix en les tècniques de «testing» i fa una introducció a la problemàtica i les eines de control de versions. Aborda la recursivitat, el disseny recursiu i alguns esquemes de programació recursius. Finalment, amb el suport d'algunes nocions de complexitat computacional, presenta les estructures de dades més habituals i el seu ús en la solució de problemes.

Tecnologies Complementàries 1 (TC1) Tecnologies Complementàries 1 (TC1)

Aquesta assignatura té per objectiu el d’educar en una visió àmplia i professional de la tecnologia. Per aquest motiu s’han plantejat com una col·lecció d’activitats disjuntes encara que coordinades. Aquestes activitats tenen com objectiu aportar una visió de certs temes puntuals però, el que és més important, han d’ajudar a comprendre l’abast de la tecnologia i establir relacions entre l’ àmbit TIC i altres camps del saber. El format en que s’imparteix l’assignatura no segueix els esquemes habituals, per treballar els diferents temes s’usen recursos com: cursos monogràfics, seminaris, tallers, conferències i visites a empreses.