Esteu aquí: Inici Assignatures Programació Concurrent i en Temps Real Erlang: Exemples ping_pong2.erl

ping_pong2.erl

ping_pong2.erl — Erlang source code, 983 bytes

Continguts del fitxer

-module(ping_pong2).
-export([inici/0, inici/2, ping/3, pong/1]).

inici() ->
  inici(3, 3).

inici(Max, NumPing) -> 
  Pong = spawn(ping_pong2, pong, [NumPing]),
  F = fun(I) -> 
        Ping = spawn(ping_pong2, ping, [I, Pong, Max]),
				io:format("Inici del proc�s ~p~n",[I]),
        Ping ! pong
    end,
  lists:foreach ( F, lists:seq(1, NumPing) ).

ping(I, Pong, Max) ->
  receive
    pong when Max > 0 ->
      io:format("Proc�s Ping ~p ~n", [I]),
      Pong ! {self(), ping, I},
      ping(I, Pong, Max -1);
    _ ->
      Pong ! finalitzar,
      io:format("Fi Ping ~p~n", [I])
  end.

pong(NumPing) ->
  receive
    {Ping, ping, I} ->
      io:format("Proc�s Pong ~p ~n", [I]),
      Ping ! pong,
      pong(NumPing);
    finalitzar when NumPing > 1 ->
      pong(NumPing-1);
    _ ->
      io:format("Fi Pong~n")
  end.