Sistemes Electrònics de Control (SEC)

Codi d'assignatura
Quadrimestre Q6
Crèdits 6
Departament DiPSE
Professor coordinador Josep Font
Canal RSS RSS

Descripció

L'assignatura té com a objectius els de conèixer els principis dels sistemes realimentats, des de les dues besants sistemes continus i sistemes mostrejats. En ella s'introduiran els conceptes de models de comportament, diagrames de bloc, estabilitat, error en estat permanent, resposta transitòria, controlabilitat, ..., amb l'objectiu final de dissenyar estratègies de control que permetin al sistema garantir unes determinades especificacions de funcionament.

Competències

L'assignatura contribueix a les següents competències:

  1. Comprensió i domini dels conceptes bàsics de sistemes lineals i les funcions i transformades relacionades, teoria de circuits elèctrics, circuits electrònics, principi físic dels semiconductors i famílies lògiques, dispositius electrònics i fotònics, i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de l'enginyeria.
  2. El coneixement dels principis principals i aplicacions dels sistemes sensoritzats i d’actuació.
  3. El coneixement i la capacitat d’usar les eines i instrumentació existents per a l’anàlisi, el disseny, el desenvolupament i la verificació de sistemes electrònics, informàtics i de comunicació.
  4. Capacitat per modelar i simular sistemes de l’àmbit del grau i aplicar els resultats a la resolució de problemes de l’àmbit.
  5. Capacitat per comprendre i utilitzar la teoria de la realimentació i els sistemes electrònics de control.
  6. La capacitat per utilitzar, analitzar, dissenyar i implementar sistemes de tractament de dades, control i automatització en temps real, especialment en sistemes encastats.
  7. La capacitat per dissenyar, comprendre i utilitzar sistemes concebuts per realitzar una determinada tasca en funció dels estímuls captats en el seu entorn, incloent sistemes robotitzats. Coneixements d’aspectes bàsics de tecnologies complementaries en l’àmbit TIC amb l’objectiu d’adquirir una perspectiva àmplia de la tecnologia aplicada a l’enginyeria.
  8. Ús solvent de recursos d'informació
  9. Aprenentatge autònom
darrera modificació 24/05/2024 08:13