Senyals i Sistemes (SS)

Codi d'assignatura 330231
Quadrimestre Q4
Crèdits 6
Departament EMIT
Professor coordinador F. Xavier Moncunill
Canal RSS RSS

Descripció

En aquest curs es presenten les eines necessàries per a treballar amb senyals i sistemes analògics. Aquestes eines permeten saber quin és l'efecte que una determinada manipulació (en endavant processament) té sobre un senyal. Entenem per processament el filtrat d'un senyal, la multiplicació d'un senyal per un altre, la variació de la freqüència d'un senyal sinusoïdal... La interpretació efectiva de l'efecte d'aquest processament no seria possible sense l'ús de la transformada de Fourier, la qual ens permet canviar entre el domini temporal i freqüencial, i comprendre, per exemple, com és possible la transmissió de senyals a distància o la secretització d'un senyal de veu. Per a la realització del curs caldrà introduir els senyals aleatoris i el soroll, i tècniques de modulació, multiplexació, mostreig i interpolació, així com tècniques elementals per al disseny de filtres actius i passius. Si bé el curs està restringit als sistemes lineals i invariants amb el temps, les idees que apareixen en estudiar-los són vàlides per a tots els sistemes en general.

Competències

  1. Coneixement i capacitat d'utilitzar les tècniques analògiques de caracterització i processament de senyals.
  2. Coneixement i capacitat d'usar els principis i les tècniques que permeten la transmissió a distància de senyals.
  3. Coneixement de les característiques dels filtres i la capacitat per a dissenyar-los.
  4. El coneixement i la capacitat d'emprar el programari i la instrumentació existents per al processament de senyals.
  5. Treball en equip, comunicació eficaç oral i escrita, i aprenentatge autònom.

darrera modificació 13/02/2017 21:37