Novetats

Darrers elements modificats o afegits al OCW
Estadística (EST)

Aquesta assignatura té com a objectiu introduir a l'alumne en les eines fonamentals de l'estadística, com ara estadística descriptiva, probabilitats, variables aleatòries, tests d'hipòtesis i intervals de confiança. També es familiaritza a l'alumne amb un programa informàtic d'estadística.

Gestió i Orientació de Projectes (GOP) Gestió i Orientació de Projectes (GOP)

En aquesta assignatura es pretén introduir a l'estudiant dins el món de la gestió dels projectes. Es contemplen totes les fases, des de que es comença a pensar en realitzar un projecte fins que aquest s'ha finalitzat. Després d'una introducció que defineix què és un projecte i els tipus que n'hi ha, es treballarà la planificació, realització, seguiment i documentació del projecte. A part d'això, s'orientarà a l'estudiant per a la realització del Treball Final de Grau, i també es plantejaran a classe exemples reals, explicats directament per empresaris. Hi haurà una part pràctica que es durà a terme mitjançat a tècnica del Joc de Rol.

Pràctica 6

Oscil·lador d'ona quadrada. Un circuit per generar el clock.

Pràctica 5

Condicionament de senyals. Condicionament de la sortida analogica d'un sensor de temperatura

Pràctica 4

El mesclador d’àudio. Alimentació asimètrica i node de referència virtual

Pràctica 3

El Comparador amb histèresi. Construcció d'un detector d'interrupció de llum. L'LDR.

PBN. Pràctica 5

Control semafòric d'una cruïlla implementat en base a interrupcions.

Empresa (EMP) Empresa (EMP)

Aquesta assignatura té com a finalitat apropar els/les estudiants del Grau d'ITIC als conceptes empresarials més fonamentals. El curs és un intinerari per les diferents temàtiques del món de l'empresa: estratègia, màrqueting, recursos humans, operacions, finances, entre d'altres. Des d'una visió emminentment pràctica, es busca que els/les participants desenvolupin a més, habilitats d'emprenedoria, mitjançant la realització d'un Pla d'Empresa.