Sistemes Analògics (SA)

Codi d'assignatura 330227
Quadrimestre Q4
Crèdits 6
Departament DiPSE
Professor coordinador Josep Font Teixidó
Canal RSS RSS

Descripció

Es presenten en aquesta assignatura els components, dispositius i els circuits d'aplicació utilitzats en electrònica analògica. El contingut no es exhaustiu, però cobrirà les necessitats de coneixement més fonamentals.

Els elements que s'estudien en aquesta assignatura son els components electrònics més importants (diode, BJT, MOS, OpAmp....), i un bon nombre de circuits analògics d'aplicació, (amplificació, processat analògic de senyal, interruptors i multiplexors analògics, sistemes d'alimentació lineals i conmutats, filtre actius).

Els sistemes i els circuits analògics son aquells en que els senyals son tractats de forma continua, en contraposició als sistemes digitals, en es necessaria la discretització per poder aplicar un processat numeric.

Els dispositius seran tractas en primer lloc com a 'ideals' i s'incorporaran a posteriori els comportaments que s'allunyen d'aquesta idealitat.

El desenvolupament del curs es farà en tres ambits, anàlisi teoric, simulació i muntatges hardware.

darrera modificació 09/02/2013 17:48