Arquitectura de Computadors (AC)

Codi d'assignatura 330229
Quadrimestre Q4
Crèdits 6
Departament DiPSE
Professor coordinador Antoni Escobet
Canal RSS RSS

Descripció

L'objectiu general és comprendre com funciona un ordinador actual i com algunes decisions de disseny influeixen en gran mesura en el rendiment de les aplicacions així com dels sistemes informàtics. Es tracten quatre grans temes: el sistema d'entrada / sortida, que permet la comunicació de l'ordinador amb els dispositius perifèrics, el funcionament de la jerarquia de memòria, centrant-nos fonamentalment en el nivell de memòria cau i en el mecanisme de memòria virtual, les tècniques de paral·lelisme intern que permeten que el processador pugui executar diverses instruccions per cicle, i finalment es presenta una panoràmica general dels sistemes multiprocessador i de les seves característiques bàsiques. La part teòrica de l'assignatura es complementa amb el disseny pràctic d’un processador amb l'objectiu de consolidar i aprofundir els continguts teòrics tractats.

Competències

L'assignatura contribueix a assolir les següents competències:

Coneixements bàsics sobre l'ús i programació dels ordinadors, sistemes operatius, bases de dades i programes informàtics amb aplicació en l'enginyeria.

El coneixement i la comprensió de l'arquitectura dels dispositius programables, incloent la identificació dels elements que la composen i la seva interacció, amb èmfasis en les arquitectures més habituals dels sistemes encastats.

El coneixement i la capacitat d'emprar les eines i la instrumentació existents per a l'anàlisi, el disseny, el desenvolupament i la verificació de sistemes electrònics, informàtics i de comunicacions.

Desenvolupar la seva capacitat per resoldre problemes reals mitjançant el desenvolupament de programes de petita i mitjana envergadura a nivell industrial.

darrera modificació 06/02/2019 15:15