Gestió i Orientació de Projectes (GOP)

Codi d'assignatura 330233
Quadrimestre Q5
Crèdits 6
Departament DiPSE
Professor coordinador Rosa Giralt
Canal RSS RSS

Descripció

En aquesta assignatura es pretén introduir a l'estudiant dins el món de la gestió dels projectes. Es contemplen totes les fases, des de que es comença a pensar en realitzar un projecte fins que aquest s'ha finalitzat. Després d'una introducció que defineix què és un projecte i els tipus que n'hi ha, es treballarà la planificació, realització, seguiment i documentació del projecte. A part d'això, s'orientarà a l'estudiant per a la realització del Treball Final de Grau, i també es plantejaran a classe exemples reals, explicats directament per empresaris. Hi haurà una part pràctica que es durà a terme mitjançat a tècnica del Joc de Rol.

Competències

  1. Coneixements i capacitats per planificar, realitzar, gestionar, documentar i presentar projectes.
  2. Coneixements legals, econòmics i socials que capaciten per un millor exercici professional entre els quals es troben: nocions sobre la gestió del coneixement i la seva protecció legal, nocions sobre el finançament de projectes d'innovació y/o investigació, nocions sobre la responsabilitat legal, social y mediambiental derivada de l'exercici professional i foment de la innovació.
  3. Capacitat per a desenvolupar les activitats pròpies del grau considerant els estàndards, reglaments i normes reguladores corresponents.
  4. Utilitzar coneixements i habilitats estratègiques per a la creació i gestió de projectes, aplicar solucions sistèmiques a problemes complexos i dissenyar i gestionar la innovació en l'organització.
  5. Tenir en compte les dimensions social, econòmica i ambiental en aplicar solucions i dur a terme projectes coherents amb el desenvolupament humà i la sostenibilitat.
  6. Conèixer una tercera llengua, que serà preferentment l'anglès, amb un nivell adequat de forma oral i per escrit i amb consonància amb les necessitats que tindran les titulades i els titulats en cada ensenyament.
  7. Comunicar-se de manera clara i eficient en presentacions orals i escrites adaptades al tipus de públic i als objectius de la comunicació utilitzant les estratègies i els mitjans adequats.
  8. Dirigir i dinamitzar grups de treball, resolent-ne possibles conflictes, valorant el treball fet amb les altres persones i avaluant l'efectivitat de l'equip així com la presentació dels resultats generats.
  9. Planificar i utilitzar la informació necessària per a un treball acadèmic (per exemple, per al treball de fi de grau) a partir d'una reflexió crítica sobre els recursos d'informació utilitzats.
  10. Aplicar els coneixements assolits a la realització d'una tasca en funció de la pertinència i la importància, decidint la manera de dur-la a terme i el temps que cal dedicar-hi i seleccionant-ne les fonts d'informació més adequades.
darrera modificació 23/07/2012 17:10