Processament Digital de Senyal (PDS)

Codi d'assignatura 330236
Quadrimestre Q5
Crèdits 6
Departament EMIT
Professor coordinador Jordi Bonet i Dalmau
Canal RSS RSS

Descripció

En aquest curs es presenten les eines necessàries per al processament de senyals digitals. El curs és una continuació de, i segueix un guió similar al de, Senyals i Sistemes dedicat al processament de senyals analògics. Durant el curs es presenten les eines digitals i es comparen amb les eines analògiques vistes anteriorment: transformada Z vs transformada de Laplace, transformada de Fourier vs transformada discreta de Fourier, filtres analògics vs filtres digitals... El processament serà simulat en un ordinador usant llenguatges de programació d'alt nivell (Octave o Matlab) i s'implementaran aplicacions bàsiques (en temps real) en un microcontrolador i/o CPLD/FPGA usant llenguatges de programació de baix nivell (assemblador, C...). En el laboratori partirem de senyals analògics, els convertirem en digitals, en simularem o implementarem el seu processament, i tot seguit els tornarem a convertir en analògics. Per tant, caldrà introduir els convertidors A/D i D/A i els conceptes de mostreig, quantificació i interpolació.

Competències

  1. Coneixement i capacitat d'utilitzar les tècniques digitals de caracterització i processament de senyals.
  2. Coneixement dels principis de mostreig i quantificació de senyals.
  3. Coneixement de les característiques dels filtres digitals i la capacitat per a dissenyar filtres digitals bàsics.
  4. El coneixement i la capacitat d'emprar el programari i la instrumentació existents per al processament de senyals.
  5. Treball en equip, comunicació eficaç oral i escrita, i aprenentatge autònom.
darrera modificació 11/09/2023 15:20