Tecnologia de la Programació (TECPRO)

Codi d'assignatura 330219
Quadrimestre Q2
Crèdits 6
Departament EMIT
Professor coordinador Marta I. Tarrés-Puertas
Canal RSS RSS

Descripció

Aquesta assignatura presenta el paradigma de la orientació a objectes, aprofundeix en les tècniques de «testing» i fa una introducció a la problemàtica i les eines de control de versions. Aborda la recursivitat, el disseny recursiu i alguns esquemes de programació recursius. Finalment, amb el suport d'algunes nocions de complexitat computacional, presenta les estructures de dades més habituals i el seu ús en la solució de problemes.

Competències

L'assignatura contribueix a les següents competències:

  • Capacitat per entendre i dominar els conceptes bàsics de matemàtica discreta, lògica, algorítmica i complexitat computacional, i la seva aplicació en el tractament automàtic de la informació mitjançant sistemes computacionals i la seva aplicació a la resolció de problemes propis de l'enginyeria.
  • Coneixements bàsics sobre l'ús i programació dels computadors, sistemes operatius, bases de dades i programes informàtics amb aplicació a l'enginyeria.
  • El coneixement i la capacitat d'aplicar procediments algorítmics fonamentals a la resolució de problemes fent us de llenguatges d'alt i baix nivell.
  • El coneixement de les estructures de dades més habituals i la capacitat d'usar-les adequadament en problemes reals així com la capacitat de dissenyar estructures de dades específiques quan la solució d'un problema ho requereixi.
  • La capacitat d'analitzar, dissenyar i mantenir aplicacions informàtiques així com el coneixement dels principis i les eines de l'enginyeria del software i la seva aplicació.
  • Els coneixements i la capacitat d'usar les eines i instruments escaients per a l'anàlisi, el disseny, el desenvolupament i la verificació de sistemes electrònics, informàtics i de comunicacions.
darrera modificació 05/02/2021 09:56