Fonaments Matemàtics per a les TIC (FMT)

Codi d'assignatura 330216
Quadrimestre Q1
Crèdits 6
Departament Matemàtica Aplicada III
Professor coordinador José Miguel Giménez
Canal RSS RSS

Descripció

L'objectiu d'aquesta assignatura consisteix en oferir a l'estudiant eines matemàtiques aptes per a la descripció de situacions reals que es puguin modelitzar mitjançant un nombre finit o infinit d'objectes aïllats, es a dir, s'introduiran conceptes i tècniques de l'anomenada Matemàtica Discreta, com ara conjunts, relacions, mètodes combinatoris, fonaments sobre Àlgebres de Boole, primeres nocions sobre grafs i dígrafs i una introducció a l'Aritmètica. A la vegada, l'objectiu de fons de l'assignatura consistiria en l'aprofundiment en el raonament lògic, el foment de l'esperit crític i la consolidació del mètode científic com a rutina de treball.

Competències

  1. Capacitat per a aplicar la tècnica de comptar adequada segons les característiques de les agrupacions considerades.
  2. Saber identificar les situacions a on l'estructura de les operacions correspongui a una àlgebra de Boole binària.
  3. Aptitud per a aplicar propietats i mètodes genèrics de l'àlgebra de Boole en els casos particulars que s'identifiquin.
  4. Habilitat per a modelitzar situacions de relació, jerarquia, comunicació i altres mitjançant objectes de la Teoria de Grafs.
  5. Saber plantejar i resoldre problemes a on les solucions siguin enteres o siguin seqüències enteres.
  6. Aptitud per a modelitzar llocs geomètrics reals utilitzant corbes i superfícies de segon grau.
  7. Capacitat per a trobar i interpretar els punts singulars de les superfícies expressades com a gràfiques d'una funció.
darrera modificació 11/10/2011 19:10