Novetats

Darrers elements modificats o afegits al OCW
Programació Concurrent i en Temps Real (PCTR) Programació Concurrent i en Temps Real (PCTR)

L'assignatura té dues parts diferenciades. En la primera l'objectiu és introduir l'estudiant al disseny de programes concurrents, que són la solució natural en moltes ocasions, i el descobriment de les principals dificultats que sorgeixen en aquest marc així com les tècniques i estratègies de solució. La segona part està dedicada a la programació d'aplicacions sota restriccions de temps real. S'introdueixen els principals conceptes i les dificultats més habituals. S'aborden algunes de les principals eines i estratègies a seguir.

Tecnologies Complementàries 2 (TC2) Tecnologies Complementàries 2 (TC2)

Seguint la línia de l'assignatura de Tecnologies Complementàries 1, aquesta assignatura té per objectiu el d'educar en una visió àmplia i professional de la tecnologia. Els tallers impartits al llarg d'aquest curs aniran encaminats a aportar coneixements d'enginyeria complementaris a l'eix principal del grau.

Calendari

Calendari de Xarxes de Comunicació

Sistemes Operatius (SO) Sistemes Operatius (SO)

L'assignatura té com a objectiu presentar els sistemes operatius emfatitzant la visió de capa de serveis de cara a crear aplicacions. Això no obstant, també es presenten els elements essencials de l'estructura d'un sistema operatiu i els conceptes i tècniques més importants que s'utilitzen. L'assignatura està estructurada en tres grans blocs: l'ús de la shell com a interfície del S.O., l'organització d'un S.O. i els principals blocs que el constitueixen i la programació d'aplicacions sobre l'API del S.O.

Material auxiliar

Jocs de transparències de teoria i altres, organitzats per temes

LatTeXbits

Descomprimiu en un directori i executeu 'make'.

Try the FPGA DE0-Nano simulation environment (ghdl+quartus)

Take as a start point this file, BP_v3.vhd, and try to reduce the number of registers that are used (as was made with the file BP_v1.vhd). Use the ghdl testbench to verify that now we lose no sample, i.e. each Goertzel window uses 205 samples each 205 clk_en (instead of using 205 samples each 206 clk_en). Then sinthesyze the design with quartus and compare this compilation report with the last one 234/60/6 (combinational functions/logic registers/9-bit multipliers). Don't forget to connect at least one bit of X_dtf to an output.