Novetats

Darrers elements modificats o afegits al OCW
Xarxes de Comunicacions (XCOM) Xarxes de Comunicacions (XCOM)

L'objectiu d'aquesta assignatura és es donar a conèixer les funcionalitats necessàries que intervenen en una xarxa d'ordinadors. Aquestes funcionalitats queden estructurades en diferents nivells o capes donant lloc als protocols de comunicacions. El model d'arquitectura de comunicacions de referència és el d'Internet. En primer lloc es mostren els protocols necessaris per establir enllaços punt a punt. En segon lloc es presenten els medis compartits on l'exemple més rellevant és Ethernet. A continuació es presenta al interconnexió de nodes o xarxes per donar lloc a la necessitat de l'encaminament. Per finalitzar es presenten les funcionalitats de nivells superiors.

Programació Concurrent i en Temps Real (PCTR) Programació Concurrent i en Temps Real (PCTR)

L'assignatura té dues parts diferenciades. En la primera l'objectiu és introduir l'estudiant al disseny de programes concurrents, que són la solució natural en moltes ocasions, i el descobriment de les principals dificultats que sorgeixen en aquest marc així com les tècniques i estratègies de solució. La segona part està dedicada a la programació d'aplicacions sota restriccions de temps real. S'introdueixen els principals conceptes i les dificultats més habituals. S'aborden algunes de les principals eines i estratègies a seguir.

Processament Digital de Senyal (PDS) Processament Digital de Senyal (PDS)

En aquest curs es presenten les eines necessàries per al processament de senyals digitals. El curs és una continuació de, i segueix un guió similar al de, Senyals i Sistemes dedicat al processament de senyals analògics. Durant el curs es presenten les eines digitals i es comparen amb les eines analògiques vistes anteriorment: transformada Z vs transformada de Laplace, transformada de Fourier vs transformada discreta de Fourier, filtres analògics vs filtres digitals... El processament serà simulat en un ordinador usant llenguatges de programació d'alt nivell (Octave o Matlab) i s'implementaran aplicacions bàsiques (en temps real) en un microcontrolador i/o CPLD/FPGA usant llenguatges de programació de baix nivell (assemblador, C...). En el laboratori partirem de senyals analògics, els convertirem en digitals, en simularem o implementarem el seu processament, i tot seguit els tornarem a convertir en analògics. Per tant, caldrà introduir els convertidors A/D i D/A i els conceptes de mostreig, quantificació i interpolació.

Dispositius Programables (DP) Dispositius Programables (DP)

L'objectiu d'aquesta assignatura és presentar l'estructura de computadors simples com són els microcontroladors. Es mostraran diferents arquitectures fent èmfasi en els dispositius AVR d'Atmel. Aquests dispositius seran el punt de referencia de l'assignatura i en el que es basaran les pràctiques. Es presentarà el llenguatge assemblador com mecanisme per programar aquests dispositius, així com diferents aspectes associats com són els modes d'adreçament, les interrupcions, els perifèrics, ...

KiCad: Conjunt de tutorials bàsics

Conjunt de tutorials bàsics. Es tracta d'un paquet de vídeos curts que demostren tot el procés d'ús de KiCad. ATENCIÓ: Aquests tutorials fan servir una versió de KiCad antiga. Tot i que els conceptes de KiCad són els mateixos, hi ha algunes diferències, sobretot pel que fa a la interfície d'usuari.

Interfícies d'Usuari (IU) Interfícies d'Usuari (IU)

Aquesta assignatura té per objectiu el disseny d'interfícies d'usuari. Com a fonament teòric s'estudia la usabilitat per a poder dissenyar interfícies d'usuari les funcionalitats de les quals siguin utilitzades sense problemes pels usuaris. Per a la vessant pràctica, s'implementen interfícies d'usuari mitjançant tecnologies web incloent aplicacions mòbils.

Introducció als Sistemes Digitals (ISD) Introducció als Sistemes Digitals (ISD)

Aquesta assignatura té per objectiu presentar els fonaments dels sistemes digitals. Es presenten les bases i els principis de la lògica combinacional i seqüencial i es procedeix a dissenyar circuits digitals senzills que incorporen ambdos àmbits. No s'assumeixen coneixements previs de la matèria.