Novetats

Darrers elements modificats o afegits al OCW
2a. Capa d'enllaç i xarxa local

Transparències sobre la capa d'enllaç i les xarxes d'àrea local. Associades al llibre "Computer Networking" 8ed. de J. F. Kurose i K. W. Ross.

1. Introducció

Transparències del tema introductori. Associades al llibre "Computer Networking" 8ed. de J. F. Kurose i K. W. Ross.

Recursos per a estudiants 2

Recursos per estudiants proporcionats pels autors del llibre "Computer Networking: A Top-Down Approach" Kurose & Ross. Aquí es plantegen problemes i exercicis.

Recursos per a estudiants

Recursos per estudiants proporcionats pels autors del llibre "Computer Networking: A Top-Down Approach" Kurose & Ross. En aquesta web es troben les transparències en les que es basa aquest curs.

Pràctica 2

Implementació de protocol d'accés al medi CSMA sobre xarxa local morse.

Dispositius Programables (DP) Dispositius Programables (DP)

L'objectiu d'aquesta assignatura és presentar l'estructura de computadors simples com són els microcontroladors. Es mostraran diferents arquitectures fent èmfasi en els dispositius AVR d'Atmel. Aquests dispositius seran el punt de referencia de l'assignatura i en el que es basaran les pràctiques. Es presentarà el llenguatge assemblador com mecanisme per programar aquests dispositius, així com diferents aspectes associats com són els modes d'adreçament, les interrupcions, els perifèrics, ...

Programació Concurrent i en Temps Real (PCTR) Programació Concurrent i en Temps Real (PCTR)

L'assignatura té dues parts diferenciades. En la primera l'objectiu és introduir l'estudiant al disseny de programes concurrents, que són la solució natural en moltes ocasions, i el descobriment de les principals dificultats que sorgeixen en aquest marc així com les tècniques i estratègies de solució. La segona part està dedicada a la programació d'aplicacions sota restriccions de temps real. S'introdueixen els principals conceptes i les dificultats més habituals. S'aborden algunes de les principals eines i estratègies a seguir.

Format LaTeX pel TFG v6.5

Tarfile amb la documentació, la classe LaTeX i les plantilles per a escriure la memòria del TFG v6.5

Teoria de Circuits (TCIR) Teoria de Circuits (TCIR)

En aquest curs es presenten els fonaments de la Teoria de Circuits per tal d'aplicar-los a l'anàlisi de circuits resistius. Des de ben aviat es treballa amb amplificadors operacionals, la qual cosa permet realitzar interessants aplicacions al laboratori. El curs també contempla l'anàlisi, en el domini temporal, de circuits de primer ordre. Progressivament s'introdueixen problemes elementals de disseny. Durant les primeres sessions de laboratori s'afegeix circuiteria analògica als mateixos dispositius digitals utilitzats a Introducció als Sistemes Digitals, per la qual cosa és recomanable haver cursat prèviament aquesta assignatura.