Tema 6: Teoria de la Normalització

Objectius i argument

Detecció i resolució de redundàncies i anomalies en el disseny d'una Base dades

Resultats d'aprenentatge

  • Tractament dels valors null
  • Detecció d'Anomalies de disseny: modificació, esborrament, inserció
  • Detecció de redundàncies
  • Detecció de dependències multivaluades independents/dependents, dependències de projecció-combinació sense/amb variació

Conceptes clau

Dependències funcionals, dependències funcionals completes, redundàncies, anomalies, formes normals: primera forma normal, segona forma normal, tercera forma normal, forma normal de Boyce-Codd, determinant d'una relació, fets multivaluats, quarta forma normal, dependència multivaluada independent, dependències de projecció-combinació sense variació d'informació

Referències

Capítol VIII. Silberschatz, Korth and Sudarshan, ``Database system Concepts. 6th edition''