Tema 9: Transaccions en BD

Objectius i argument

Entendre el concepte de deadlock, transacció, punts de control i bloqueig de taules.

Resultats d'aprenentatge

  • Creació de transaccions
  • Establiment de punts de control
  • Bloqueig de taules
  • Polítiques per evitar deadlocks en sqlite

Conceptes clau

Transacció, propietats ACID

Referències

Silberschatz, Korth and Sudarshan, ``Database system Concepts. 6th edition''