Tema 3: Introducció al llenguatge SQL

Objectius i argument

Existeixen diversos llenguatges de consulta de bases de dades utilitzats de manera comercial o experimental. En aquest tema i en el següent, es donen les bases del llenguatge més àmpliament utilitzat, el llenguatge SQL.

El llenguatge SQL permet definir l'estructura de la informació, modificar informació de la BD i especificar restriccions de seguretat, així com efectuar tota mena de consultes sobre les dades. En aquest tema es presenten els conceptes fonamentals de SQL.

Resultats d'aprenentatge

  • Crear esquemes amb relacions en SQL
  • Realitzar consultes sobre la BD: consultes simples, subconsultes niuades
  • Utilitzar adequadament les sentències de definició i manipulació de la BD
  • Utilitzar les funcions d'agregació
  • Ordenació de tuples

Conceptes clau

Sentències per la modificació d'una taula, sentències per l'esborrat d'una taula, consultes, la clàusula select, la clàusula where, la clàusula from, el valor nul, funcions d'agregació, sentències d'eliminació, inserció i modificació d'una BD.

Material de suport

Referències

  • Capítol IV, Sistac et al,``Bases de Dades''.
  • Benavides et al., "SQL para usuarios y programadores". Editorial Paraninfo
  • SQL Language Reference
  • Date, C.J. A Guide to the SQL Standard. Addison-Wesley.
  • Silberschatz, Korth and Sudarshan, ``Database system Concepts. 6th edition'' (pdf available)