Tema 8: Vistes i índexos

Objectius i argument

Conéixer l'arquitectura ANSI/SPARC tres nivells: esquema conceptual (estudiat en temes anteriors), esquemes externs (views-vistes) i esquema intern o físic.

Entendre el concepte d'independència de les dades: independència física de les dades i independència lògica de les dades

Treballar amb esquemes externs

Resultats d'aprenentatge

  • Reconéixer els 3 nivells d'esquemes de l'arquitectura ANSI/SPARC
  • Identificar la independència de les dades: independència física i independència lògica
  • Creació de vistes en BD

Conceptes clau

arquitectura ANSI/SPARC 3 nivells, esquema conceptual, disseny lògic de la BD, esquemes externs, esquema de nivell intern, vistes, creació i esborrat de vistes, independència física, independència lògica, flux de dades i control d'un SGBD, arquitectura funcional d'un SGBD.

Referències

Silberschatz, Korth and Sudarshan, ``Database system Concepts. 6th edition''