Tema 7: Triggers

Objectius i argument

Ús de disparadors / triggers en implementació de regles de negoci, manteniment automàtic de taules d'aules d'auditoria d'activitat de la BD, manteniment automàtic de columnes derivades i reparació automàtica de restriccions d'integritat, així com la comprovació de certes restriccions d'integritat.

Resultats d'aprenentatge

  • Ús i creació de triggers en BD

Conceptes clau

trigger, regla ECA

Referències

Silberschatz, Korth and Sudarshan, ``Database system Concepts. 6th edition''