Camps escalars (funcions) de dues variables

Activitats relacionades amb la determinació de dominis de funcions de dues variables i de les seves corbes de nivell, derivació parcial de funcions, treball amb les propietats del vector gradient i determinació de punts singulars i del seu caràcter mitjançant la matriu Hessiana.