sporta.erl

Ull. Observeu el comentari que hi ha a la línia 75 de codi

text/x-erlang sporta.erl — 2.4 KB

Continguts del fitxer

-module(sporta).
-include_lib("wx/include/wx.hrl").
-export([nou/0, pos_porta/1, final/0, porta/0]).


-define(PORTA_ESQ,  300).
-define(PORTA_DRE,	301).
-define(MAX_PORTA,	130).
-define(UNACTIVE_COLOR, {246,246,245}).
-define(ACTIVE_COLOR, {255,155,153}).


%% Funcions públiques

nou() ->
  case whereis(wxenv) of
	undefined -> wxenv:inici();
	_M -> ok
  end,
  register(porta,spawn(?MODULE, porta, [])).

pos_porta(Pos) ->
  porta!{posicio,Pos}.

final() ->
  porta!final.

%% -------------------------------

porta() ->
  wx:set_env(wxenv:get()),
  Frame = create_window(),
  L = create_widgets(Frame),
  wxWindow:show(Frame),
  loop(Frame, L),
  ok.

create_window() ->
  Title  = io_lib:format("Porta",[]),
  Frame = wxFrame:new(wx:null(), -1, Title, 
			[{size, {295, 360}},
			 {style, ?wxSYSTEM_MENU 
			   bor ?wxCAPTION bor ?wxCLOSE_BOX 
			   bor ?wxCLIP_CHILDREN}]), % window title
  wxFrame:connect(Frame, close_window),
  Frame.

create_widgets(Frame) ->

  Panel = wxPanel:new(Frame),
  wxPanel:setBackgroundColour(Panel, ?UNACTIVE_COLOR),

						% Create the sizer

						% Create the display and add it to sizer, label : unicode

  DreP = wxPanel:new(Panel, [{pos,{10, 10}}, {size, {130, 305}}]),
  wxPanel:setBackgroundColour(DreP, ?ACTIVE_COLOR),
  DreF = wxPanel:new(DreP, [{pos, {90, 30}}, {size, {30, 200}}]),
  wxPanel:setBackgroundColour(DreF, ?UNACTIVE_COLOR),
  EsqP = wxPanel:new(Panel, [{pos, {140,10}}, {size, {130, 305}}]),
  wxPanel:setBackgroundColour(EsqP, ?ACTIVE_COLOR),
  EsqF = wxPanel:new(EsqP, [{pos, {10, 30}}, {size, {30, 200}}]),
  wxPanel:setBackgroundColour(EsqF, ?UNACTIVE_COLOR),
  wxFrame:show(Frame),
  {DreP, EsqP}.


loop(Frame, W) ->
  {DreP, EsqP} = W,
  receive 
	#wx{event=#wxClose{}} ->
	  io:format("Closing porta ~n",[]),
	  wxWindow:destroy(Frame),
		% **************************************************************************************
		% Ull. Si voleu que notifiqui la seva mort, heu d'afegir una crida a cporta o l'ascensor
	  % cporta:fi_sporta(),
		% ascensor:fi_porta(),
		% **************************************************************************************
	  ok;
	final -> 
	  wxWindow:destroy(Frame),
	  ok;
	{posicio, Pos} when Pos =< ?MAX_PORTA, Pos >= 0 ->
	  wxPanel:move(DreP, 10-Pos, 10),
	  wxPanel:move(EsqP, 140+Pos, 10),
	  loop(Frame, W);
	true -> 
	  loop(Frame, W)

  end.