Proxy

Programa pont entre un origen i un destí

text/x-erlang proxy.erl — 1 KB

Continguts del fitxer

-module(proxy).
-export([start/3,loop/2]).

start(N,Nom,Pid)->
	B = spawn(proxy,loop,[Nom,Pid]),
  bots:nou(N,B).

loop(Nom,Pid)->
  receive
	{clicked,Pis} ->
	  Pid!{Nom,clicked,Pis},
	  loop(Nom,Pid);
	abort ->
	  Pid!{Nom,abort},
		io:format("Proxy de la botonera ~p tancada ~n", [Nom]),
	  ok
  end.