bpis

ull. mireu-vos bé el codi per utilitzar aquest fitxer

bpis.erl — Erlang source code, 3 kB (3669 bytes)

Continguts del fitxer

%%% @author Sebas Vila <sebas@bubinga.upc.es>
%%% @copyright (C) 2012, Sebas Vila
%%% @doc
%%% Botoneres de pis. Té display i polsadors per
%%% sol·licitar ascensor per pujar o baixar.
%%% @end
%%% Created : 8 Oct 2012 by Sebas Vila <sebas@bubinga.upc.es>
-module(bpis).
-include_lib("wx/include/wx.hrl").
-export([new/1, bpis_proc/1, display/2, set_light/3, kill/1]).


-define(BUTTON_UP,  300).
-define(BUTTON_DOWN, 301).
-define(UNACTIVE_COLOR, {246,246,245}).
-define(ACTIVE_COLOR, {255,255,153}).


%% Funcions públiques

new(Pis) ->
  spawn(?MODULE, bpis_proc, [Pis]).

display(Pid,M) ->
  Pid!{display,M}.

set_light(Pid, Dir, on) ->
  Pid!{light_on, Dir};
set_light(Pid, Dir, off) ->
  Pid!{light_off, Dir}.

kill(Pid) ->
  Pid!kill.

%% -------------------------------

bpis_proc(Pis) ->
  wx:set_env(wxenv:get()),
  Frame = create_window(Pis),
  L = create_widgets(Frame),
  wxWindow:show(Frame),
  loop(Pis, Frame, L),
  ok.

create_window(Pis) ->
  Title  = io_lib:format("Pis ~b",[Pis]),
  Frame = wxFrame:new(wx:null(), -1, Title),
  wxFrame:connect(Frame, close_window),
  Frame.

create_widgets(Panel) ->
  % Create the sizer
  Sz = wxBoxSizer:new(?wxVERTICAL),
  SzFlags = [{proportion, 0}, {border, 4}, {flag, ?wxALL}],

  % Create the display and add it to sizer
  Display = wxTextCtrl:new(Panel, 100, 
			   [{style,?wxTE_READONLY bor ?wxTE_RIGHT},
			   {value, "0"}]),
  Redtext = wxTextAttr:new({255,10,10}),
  wxTextCtrl:setDefaultStyle(Display, Redtext),
  wxSizer:add(Sz,Display,SzFlags),

  % Create open/close doors buttons
  UpB = wxButton:new(Panel, ?BUTTON_UP, [{label,"\x{2191}"}]),
  wxButton:setToolTip(UpB, "Puja"),
  DownB = wxButton:new(Panel, ?BUTTON_DOWN, [{label,"\x{2193}"}]),
  wxButton:setToolTip(DownB, "Baixa"),
  wxSizer:add(Sz,UpB, SzFlags),
  wxSizer:add(Sz,DownB,SzFlags),
  wxButton:setBackgroundColour(UpB, ?UNACTIVE_COLOR),
  wxButton:setBackgroundColour(DownB, ?UNACTIVE_COLOR),
  wxButton:connect(UpB, command_button_clicked),
  wxButton:connect(DownB, command_button_clicked),

  % fits the window to the childs
  wxSizer:layout(Sz),
  wxSizer:fit(Sz,Panel),
  {Display, UpB, DownB}.


loop(Pis, Frame, W) ->
  {Display, UpB, DownB} = W,
  receive 
  	#wx{event=#wxClose{}} ->
  	  io:format("Closing bpis ~b ~n",[Pis]),
	  wxWindow:destroy(Frame),
	  ascensor:abort(),
	  ok;
  	#wx{id=?BUTTON_UP,
	  event=#wxCommand{type=command_button_clicked}} ->
	  ascensor:pushed(Pis), %%% UP
	  loop(Pis, Frame, W);
  	#wx{id=?BUTTON_DOWN,
	  event=#wxCommand{type=command_button_clicked}} ->
	  ascensor:pushed(Pis), %%% DOWN
	  loop(Pis, Frame, W);
 	kill -> 
	  wxWindow:destroy(Frame),
	  ok;
	{light_on, F} ->
	  B = if F =:= up -> UpB; F =:= down -> DownB end,
	  wxButton:setBackgroundColour(B, ?ACTIVE_COLOR),
	  loop(Pis, Frame, W);
	{light_off, F} ->
	  B = if F == up -> UpB; F == down -> DownB end,
	  wxButton:setBackgroundColour(B, ?UNACTIVE_COLOR),
	  loop(Pis, Frame, W);
	{display, off} ->
	  % switch off the display
	  wxTextCtrl:clear(Display),
	  loop(Pis, Frame, W);
	{display, V} when is_integer(V) ->
	  % show V in the display
	  T = io_lib:format("~B",[V]),
	  wxTextCtrl:clear(Display),
	  wxTextCtrl:setValue(Display,T),
	  loop(Pis, Frame, W);
	{display, L} when is_list(L) ->
	  % show V in the display
	  T = io_lib:format("~8s",[L]),
	  wxTextCtrl:clear(Display),
	  wxTextCtrl:setValue(Display,T),
	  loop(Pis, Frame, W);
	Msg ->
	  io:format("Botonera pis got unknown message ~p ~n", [Msg]),
	  loop(Pis, Frame, W)
  end.