wxenv

Mòdul d'inicialització del sistema de widgets wx

text/x-erlang wxenv.erl — 1 KB

Continguts del fitxer

%%%-------------------------------------------------------------------
%%% @author Sebas Vila-Marta <sebas@microbi.localnet>
%%% @copyright (C) 2012, Sebas Vila-Marta
%%% @doc
%%% Singleton process that serves current wx environment
%%% @end
%%% Created : 25 Nov 2012 by Sebas Vila-Marta <sebas@microbi.localnet>
%%%-------------------------------------------------------------------
-module(wxenv).
-export([inici/0, init/0, get/0, final/0]).

inici() ->
  register(?MODULE, spawn(wxenv, init, [])).

get() ->
  wxenv!{get, self()},
  receive
	{wxenv, E} ->
	  E
  end.

final() ->
  wxenv!final.

init() ->
  wx:new(),
  E = wx:get_env(),
  loop(E).

loop(E) ->
  receive
	{get, CallerPid} ->
	  CallerPid!{wxenv, E},
	  loop(E);
	final ->
	  ok;
	_ ->
	  loop(E)
  end.