Definició del projecte

La manera de fer-se amb un projecte i un director

Tal i com s'ha dit a l'apartat anterior, la primera feina que ha de fer un estudiant per a començar el seu TFG és definir-lo, «fer-se» amb un projecte i amb un professor que es faci càrrec de la direcció. Els diferents camins per definir un projecte i aconseguir un director s'anomenen modalitats. Hi ha dues modalitats principals i una de secundària:

Modalitats principals

A. Projecte proposat per l'estudiant

En aquesta modalitat l'estudiant és qui proposa el projecte. Els passos que segueix són:

  1. L'estudiant, basant-se en els seus interessos personals, defineix una proposta de projecte que vol dur a terme.
  2. L'estudiant parla amb un o més professors cercant un director que estigui interessat en dirigir el projecte que proposa.
  3. Estudiant i director poleixen la proposta de projecte per adaptar-la a les condicions del TFG.

Pot ser perfectament que, per una o altra raó, no trobeu cap professor disposat a dirigir-vos el projecte.

B. Projecte proposat pel professor

En aquesta modalitat és el professor qui proposa el projecte. Els passos a seguis són:

  1. L'estudiant consulta la llista unificada de projectes que ofereixen els professors del DiPSE.
  2. L'estudiant, si ho creu convenient, parla amb els professors que ofereixen els projectes per conèixer amb més detall el projecte que s'ofereix.
  3. L'estudiant, finalment, manifesta a un professor la seva intenció de fer un dels projectes que proposa. El professor ha d'acceptar a l'estudiant.

És possible que un professor us recomani buscar un projecte diferent del que havíeu triat si creu que el projecte en qüestió no s'adapta prou bé al vostre perfil.

Modalitat secundària

C. Projecte en el marc d'un empresa

En aquesta modalitat un estudiant proposa un projecte en el context d'una empresa. Això succeeix habitualment per que l'estudiant treballa en una empresa contractat o en el marc d'un conveni de cooperació educativa.  A tots els efectes es considera de la mateixa forma que una proposta feta per l'estudiant (modalitat A) amb les següents diferències:

  1. La proposta es definida conjuntament per l'estudiant i l'empresa.
  2. Hi ha una persona de l'empresa, el responsable tècnic del projecte, que adquireix el compromís de codirigir el projecte.