Procés i calendari

Cronograma

El procés per fer el TFG segueix aquest cronograma:

Descriu la sequenciació i temporalització de les diferents etapes de TFG.

a