Taller UNIX usuari

Sessió 1

 • Estructura del sistema operatiu
 • Interfície d'usuari: gràfica (GUI) i textual (shell)
 • Concepte de shell i terminal
 • Concepte de procés
 • PATH de cerca dels executables
 • Metadades dels fitxers. Timestamp.
 • Ordres: ls, mv, cp, touch, man, rm, cat, less

Sessió 2

 • Directoris
 • Path absolut i relatiu d'un fitxer. Directori de treball
 • Ús interactiu de la shell amb bindings emacs. Història d'ordres. Recuperació d'ordres. Reexecució de la darrera ordre. Compleció de noms de fitxer, etc.
 • Ordres: mkdir, rmdir, cd, rm -r,  emacs

Sessió 3

 • Canal d'entrada i de sortida
 • Redirecció d'entrada/sortida
 • Pipes
 • Ordres: wc, sort, grep, pushd, popd

Sessió 4

 • Dispositius com a fitxers
 • Pseudofitxers com a interfície del kernel
 • Model de seguretat en l'accés als fitxers. Usuari, grups, processos i fitxers.
 • Ordres: chmod, chown, id

Sessió 5

 • L'ordre find per explorar el filesystem (https://likegeeks.com/linux-find-command fins punt 8)
 • Concepte de filtre (https://bash.cyberciti.biz/guide/Filters només el concepte)
 • Bàsics de tar (https://www.thegeekstuff.com/2010/04/unix-tar-command-examples fins 7)
 • Bàsics de gzip (https://www.howtoforge.com/linux-gzip-command)
 • Bàsics de sed (https://www.digitalocean.com/community/tutorials/the-basics-of-using-the-sed-stream-editor-to-manipulate-text-in-linux)
 • Bàsics d'awk (https://www.geeksforgeeks.org/awk-command-unixlinux-examples/)
 • Ordres: find, awk, sed, tar, gzip, bzip2

Sessió 6

 • La shell com a filtre. Construir ordres i alimentar la shell (pattern)
 • $()
 • Valor de retorn d'un procés. $?. Interpretació com a booleà
 • Operadors && i ||
 • Shell scripts
 • Shebang
 • Variables i paràmetres posicionals d'un script
 • Sentencia alternativa i iterativa
 • Test
 • Ordres: test, if, for, bash, echo, &&, ||, $()