Sobre la captura de dades fora de context

Ja van uns quants anys que malgrat tots els codis que heu escrit per a determinar la freqüència d'interrupció d'un timer (per exemple el timer/counter0), quan arriba el moment de fer un exercici d'examen em dieu que el prescaler s'ha de multiplicar per 2. Ho dieu amb seguretat, amb contundència, perquè ho heu vist escrit en una equació... però heu llegit les paraules o frases al voltant de l'equació?

Si us baixeu el datasheet del microcontrolador ATmega328p, i aneu a l'apartat "19.7.2. Clear Timer on Compare Match (CTC) Mode" de la pàgina 132, trobareu una equació que diu:

fOCnx=fclk/(2N(1+OCRnx)), N represents the prescaler factor (1, 8, 64, 256 or 1024),

on el 2 que multiplica al prescaler N és suficient per a fer les afirmacions que comentava en el resum.

Però heu llegit a què fa refeència aquesta expressió? és la freqüència a la que es produeix la interrupció?

Llegim la frase que precedeix l'equació:

The waveform frequency is defined by the following equation:

És la waveform frequency la freqüència d'interrupció? Possiblement no.

Cal llegir al començament del paràgraf i després potser més amunt, potser mirar el diagrama de blocs... per arribar a que una cosa són les interrupcions que es poden generar cada cop que un comptaddor iguala OCRnx i una altra és que cada cop que un comptaddor iguala OCRnx es faci un toggle d'un senyal, per exemple OC0A, per a generar una forma d'ona (quadrada) que si té un rediment de cicle del 50% tindrà una freqüència meitat a la de la interrupció: vet aquí el 2 en discussió.