rec_so.m

text/x-objcsrc rec_so.m — 1 KB

Continguts del fitxer

% funcio equivalent a wavrecord.m de Matlab
% x=rec_so(N,fs), x és vector mostres, N nombre de mostres, fs és freqüència de mostreig
function x=rec_so(N, fs)
  if nargin==1, fs=48e3, elseif (nargin !=2), print_usage (), end
  file=[tempname(), '.wav'];% genera un arxiu en el directori temporal
  tf=N/fs; % durada del senyal
  input ('Please hit ENTER and speak afterwards!\n', 1);
  %cmd = sprintf ('rec -c1 -r%d %s trim 0 %d',fs,file,tf), system (cmd);
  system(['rec -c1 -r ',num2str(fs),' ',file,' trim 0 ',num2str(tf)])
  [x,fs]=audioread(file);
  system(['rm ',file]); % suprimeix l'arxiu temporal
end