play_so.m

text/x-objcsrc play_so.m — 1 KB

Continguts del fitxer

% funcio equivalent a sound.m de Matlab
% play_so(x,fs), x és vector mostres, fs és freqüència de mostreig
function play_so(x,fs)
    if nargin==1, fs=48e3, elseif (nargin !=2), print_usage (), end
    file=[tempname(),'.wav'];% genera un arxiu en el directori temporal
    audiowrite(file,x,fs);% a partir d'x genera un arxiu .wav
    system(['play ',file]);% ordena al sistema reproduir el .wav
    system(['rm ',file]); % suprimeix l'arxiu temporal
end