Format LaTeX pel TFG

Tarfile amb la documentació, la classe latex (format) i les plantilles per la memòria del TFG.