Classes, atributs i mètodes

Objectiu

L'objectiu d'aquest capítol és entendre i saber aplicar els conceptes de classe, instància, atribut i mètode així com la seva materialització en Python. Així mateix caldrà entendre i assimilar què és un paradigma de programació i, més particularment, en què consisteix el paradigma d'orientació a objectes. Finalment cal ser capaç de relacionar els conceptes de representació amb el de classe i poder aplicar aquesta relació en situacions pràctiques.

Temari

  1. Programació orientada a objectes.
  2. Tipus (classes) definits per l'usuari. Concepte de representació. Instància i instanciació.
  3. Atributs. Expressions d'accés als atributs. Creació i destrucció dinàmica d'atributs. Diagrama  d'un objecte.
  4. Inicialització (construcció) i self. Mètodes. Diferència entre mètodes i funcions.
  5. Instàncies com a paràmetres de funcions.

Referències

Principals

També és interessant que consulteu les següents entrades de la wikipèdia:

Complementàries

La següent és una referència molt tècnica, i per tant difícil, sobre la implementació de les classes en Python. El document  descriu amb precisió els conceptes de tipus i classe en el context de Python: