Tema 2: El model relacional i l'àlgebra relacional

Objectius i argument

Aprofundeix en els conceptes teòrics i formals del model de dades relacional i de l'àlgebra relacional. Aquest tema és la base de continguts del llenguatge SQL.

Resultats d'aprenentatge

En acabar aquest tema l'estudiant ha de ser capaç de:

  • Aplicar els conceptes del model relacional i aplicar-los en l'estructura i integritat de les dades
  • Manipular les relacions a través de l'àlgebra relacional
  • Aplicar les operacions de l'àlgebra relacional
  • Resoldre consultes complexes a través de l'àlgebra relacional

Conceptes clau

Model relacional, estructura de les dades, relació, domini, esquema de relació, domini predefinit, intensió d'una relació, extensió d'una relació, atribut, tupla, grau d'una relació, cardinalitat d'una relació, atomicitat dels valors dels atributs, integritat, sistema de gestió de bases de dades relacional, clau candidata, clau primària, clau alternativa, superclau, claus foranes, inserció, esborrat, modificació, unicitat de la clau primària, integritat de la clau primària, integritat referencial, restricció, actualització en cascada, anul·lació, integritat de domini, unió, intersecció, diferència, producte cartesià, selecció, projecció, combinació, combinació, extensions.

Referències

  • Capítol III, Sistac et al,``Bases de Dades''.
  • Capítol II, Silberschatz, Korth and Sudarshan, ``Database system Concepts. 6th edition'' (pdf available)