Tema 1: Introducció a les Bases de dades

Objectius i argument

Proporciona una visió global de la natura dels sistemes de bases de dades en els Sistemes d'Informació empresarials: Introdueix els avantatges de l'ús de sistemes de gestió de bases de dades, els diferents nivells d'abstracció de la informació i vistes.  Presenta els models de dades i introdueix el model relacional i els esquemes, cobreix els aspectes referents a llenguatges de bases de dades i classificació en llenguatges DDL i DML, i inicia en l'ús del llenguatge SQL amb instruccions de creació de taules i relacions i consultes simples. S'introdueix el disseny de bases de dades i el model entitat/relació i les restriccions a tenir en compte en el disseny d'una base dades. S'introdueix el concepte de transacció així com les propietats que han de complir les transaccions sobre una base de dades. Finalment, es donen referències històriques referent a l'evolució dels sistemes de gestió de bases de dades i es fa èmfasi en les tendències actuals.

Resultats d'aprenentatge

En acabar aquest tema l'estudiant ha de ser capaç de:

 • Distingir els components de l'arquitectura dels sistemes de gestió de bases de dades
 • Dissenyar models simples de bases de dades
 • Conèixer i utilitzar les instruccions bàsiques del llenguatge SQL
 • Detallar els mecanismes de gestió de bases de dades més populars al llarg del temps
 • Accedir a la informació emmagatzemada en fitxers seguint un flux no seqüencial

Material de suport

Conceptes clau

Llenguatges de Bases de Dades, llenguatges DLL, llenguatges DML, Structured Query Language (SQL), models de dades, taules, entitats, atributs, relacions, diagrama entitat-relació (diagrama de Chen), esquema, transacció, query (consulta), integritat, interferències, atomicitat, concurrència, seguretat, consistència, aïllament, persistència, durabilitat, arquitectura d'un sistema de gestió de bases de dades, centralització, arquitectura client-servidor, arquitectura multi-processador, arquitectura distribuïda.

Referències

 • Capítol I i Capítol II, Sistac et al,``Bases de Dades''.
 • Capítol I, D.J. Date,``An Introduction to DataBase Sytems. 8th edition'' (pdf available).
 • Capítol I, Garcia-Molina, H., Ullman, Jeffrey, Widom, J. ``DataBase Systems. The Complete Book. 2nd edition'' (pdf
  available).
 • Capítol I, Silberschatz, Korth and Sudarshan, ``Database system Concepts. 6th edition'' (pdf available)