Guia del curs

Objectius, organització, metodologia docent, avaluació, etc.

Objectius

Aquesta assignatura té com a objectiu principal introduir l'estudiant en el paradigma orientat a objectes i les estructures de dades.  L'aproximació al primer tema l'orientació a objectes es fa fent èmfasi en els aspectes funcionals i del llenguatge. En menor mesura s'aborden també algunes qüestions més lligades al disseny. El segon tema s'enfoca principalment des de l'òptica de l'usuari d'estructures de dades i no tant de la perspectiva de l'implementador. S'assumeix un catàleg bàsic d'estructures i s'estudien les seves propietats i la manera de treure'n profit per a representar la informació.

El curs, de forma colateral, també tracta alguns aspectes de l'àmbit de l'enginyeria del software, com ara el testing, la generació i manteniment de documentació tècnica, les metodologies àgils de desenvolupament i la gestió de versions. En aquests temes l'enfoc és eminentment pràctic.

L'assignatura està pensada com una continuació natural d'INF, i per tant s'assumeix que els assistents has assolit el nivell corresponent.

Càrrega docent

La càrrega del curs és de 6 ECTS. Com 1 ECTS equival en mitjana a 25 hores de feina per a l'estudiant, el curs és de 150 hores de feina. Considerant que:

  • Un curs quadrimestral té una durada de 15 setmanes de classe
  • L'assignatura contempla un projecte de curs
  • Hi ha dues hores setmanals de classe de teoria i dues de classe de laboratori

La repartició aproximada d'aquesta càrrega per a un estudiant durant el curs és:

Tipus d'activitat
ActivitatCàrrega total
en hores
Dedicació
setmanal
Presencial Classes de teoria 30 2
Presencial Classes de laboratori 30 2
Presencial Examen final
3 (tasca puntual)
No presencial
Projecte de curs 27 4 (durant mig quadrimestre)
No presencial
Estudi i treball setmanal 60 4

Organització

Grups i subgrups

L'assignatura s'imparteix en un sol grup: el 10. Aquest grup fa classe de teoria (2h/set) i de laboratori (2h/set). Durant les hores de laboratori, els grup es desdobla en dos subgrups, l'11 i el 12.  Els estudiants tenen l'obligació d'assitir al grup/subgrup en el que estan matriculats o assignats per l'Escola.

Classes de teoria

Les classes de teoria les dediquem a:

  • Impartir matèria nova. Cada classe es dedica aproximadament una hora a exposar en mode «conferencia», és a dir un resum concís del tema en qüestió el que es posen de relleu els punts més importants i s'exposa el fil argumental del tema sense entrar excessivament en detall. Addicionalment es donen totes les referències d'estudi necessàries i es marquen els objectius a que cal arribar.
  • Donar exercicis per a consolidar el tema exposat. Aquests exercicis i s'han d'entregar setmanalment.
  • Corregir exercicis del tema anterior. A cada classe es dedica aproximadament una hora a resoldre exercicis del tema anterior i dubtes que els estudiants plantegin.

Classes de laboratori

Les classes de laboratori s'imparteixen en els laboratoris informàtics. Són fonamentals atès que ajuden molt a consolidar els coneixements i posar-los en pràctica. Les dediquem a:

  • Dur a terme implementacions. Tant d'exercicis proposats a teoria com de projectes propis del laboratori o del projecte de curs.
  • Conèixer l'entorn informàtic.

Dinàmica de treball

El temari de l'assignatura està organitzat setmanalment. En general, cada setmana del quadrimestre es dedica a un tema nou de teoria.  Algunes setmanes, però, es dediquen a activitats específiques (problemes llargs, presentació del treball de curs, etc.). Les activitats estan organitzades per a ésser dutes a terme en equips de tres persones. Aquests grups d'estudi, de manera preferent, seran els mateixos durant tot el curs.

Cada setmana, a la classe de teoria, es presenta el tema que correspon durant una hora aproximadament. Durant la presentació el professor exposa les parts més importants del tema. L'estudiant, fent ús del material i del guió del tema corresponent, cal que estudii el tema complet, tant els punts emfatitzats pel professor com aquells que únicament s'expliquen al llibre. Recomanem que aquest estudi es faci, si més no parcialment, en el marc de l'equip d'estudi. Una vegada estudiat el tema cal que l'equip d'estudi resolgui els problemes obligatoris que corresponen. La segona hora de la classe de teoria es dedica a resoldre problemes del tema corresponent a la setmana anterior. Els problemes a resoldre els proposen els propis estudiants i s'espera que participin activament en la seva solució i discussió. Cada dues setmanes aproximadament, el professor de teoria farà un petit exercici puntuable a classe, el corregirà i puntuarà. Aquest exercici controla el correcte seguiment de l'assignatura  i els exercicis encomanats i la seva valoració forma part de la nota final.

Les classes de laboratori s'estructuren en diferents blocs. Cada bloc, que ocupa una o més classes es dedica a una feina concreta. Aquest feina va des de la realització d'una pràctica concreta fins a l'entrenament d'una nova eina de treball. És fonamental preparar les classes de laboratori acuradament atès que si es fa així se'n pot treure el màxim profit. Cada bloc serà recollit pel professor i valorat. Al laboratori es treballa en el marc de l'equip de treball i la puntuació s'aplicarà a tot l'equip.

Avaluació

L'assignatura s'avalúa d'acord amb els següents elements:

Exercicis de teoria  (ET)
Cada dues setmanes, el professor farà a classe un petit exercici de teoria que recollirà. Aquests exercicis es qualifiquen amb l'escala A, B, C i D. Aquests exercicis avaluen el treball setmanal pel que fa als temes de teoria i evidencien la capacitat d'aprenentatge autònom. La nota d'aquesta part es calcula com la mitja de tots els exercicis descomptat el de pitjor nota.
Pràctiques de laboratori (PL)
Després de cada bloc de laboratori, el professor recull la pràctica realitzada per l'equip. Aquesta pràctica es qualifica amb una escala com l'anterior. Aquests lliuraments avaluen el treball setmanal del grup d'estudi en l'activitat pràctica i evidencien la capacitat d'aprenentatge autònom de l'estudiant. La nota d'aquesta part es calcula com la mitja de tots els exercicis.
Projecte de curs (PRJ)
El projecte és una pràctica més amplia que desenvolupa l'equip d'estudi durant la segona meitat del curs. Avalua tant la capacitat de treball en grup com la capacitat d'enfrontar-se de manera metòdica a un petit projecte de programació emprant les eines apreses a l'assignatura.
Examen final (EXFIN)
L'examen final avalua de manera fidedigna els coneixements individuals assolits per l'estudiant després d'haver dut a terme totes les activitats de l'assignatura. Complementa i consolida els anteriors elements avaluadors.

Nota final assignatura

La nota final de l'assignatura es calcula d'acord amb els següents percentatges:

ETPLPRJEXFIN
25% 20% 25% 30%

Competència de treball en equip

S'avalua a través del projecte de curs, que es realitza en equip. Així l'element usat és PRJ.

Bibliografia

La bibliografia del curs es troba aquí.

Hores de consulta

Tots els estudiants disposen d'unes hores de consulta amb els professors de l'assignatura. Aquestes hores serveixen per poder parlar amb el professor de manera individual sobre qualsevol tema acadèmic però, sobre tot, sobre qualsevol dubte sobre el temari de l'assignatura: problemes que no surten, conceptes que no s'entenen, etc. L'horari pel curs 2019/20 és els dimecres de 12.00 a 14.00 al despatx.

Tot i haver un horari fixat, podeu mirar de parlar amb el professor en qualsevol altre moment si us va millor.