Bibliografia i referències

Material bibliogràfic i referències diverses que donen suport a l'assignatura

Llibres

Pàgines interessants

Sobre UML