Guia del curs

Objectius, organització, metodologia docent, avaluació, etc.

Objectius

L'objectiu de l'assignatura és introduir a l'estudiant a la disciplina de la programació bàsica des d'un punt de vista pràctic però sòlid.

Càrrega docent

La càrrega del curs és de 6 ECTS. Com 1 ECTS equival en mitjana a 25 hores de feina per a l'estudiant, el curs és de 150 hores de feina. Considerant que:

 • Un curs quadrimestral té una durada de 15 setmanes de classe
 • L'assignatura contempla un projecte de curs
 • Hi ha dues hores setmanals de classe de teoria i dues de classe de laboratori

La repartició aproximada d'aquesta càrrega per a un estudiant durant el curs és:

Tipus d'activitat
ActivitatCàrrega en hores
Presencial Classes de teoria 30
Presencial Classes de laboratori 30
Presencial Examen final
3
No presencial
Projecte de curs 27
No presencial
Estudi i treball setmanal 60

Organització

Grups i subgrups

L'assignatura la forma un grup únic de teoria: el 10. Cada grup fa classes de teoria (2h/set) i de laboratori (2h/set). Durant les hores de laboratori, els grups es desdoblen en dos subgrups, per exemple el grup 10 es desdobla en els subgrups 11, i 12.  Els estudiants tenen l'obligació d'assitir al grup/subgrup en el que estan matriculats.

Fitxa de treball

Les fitxes de treball són el guió que han d'utilitzar els estudiants per al seu treball personal. Cada fitxa conté:

 • Objectius i argument del tema. Descriuen la línia argumental del tema, com se situa en el context de l'assignatura i la meta que persegueix.
 • Resultats d'aprenentatge. Descriu que s'espera que conegui/sàpiga fer un estudiant una vegada assolit el tema.
 • Conceptes clau. És una llista de conceptes importants que s'aborden durant el tema. Constitueix una bona guia d'estudi.
 • Referència principal. És la referència bibliogràfica fonamental del tema. L'estudiant, setmanalment, ha d'estudiar i treballar aquest text.
 • Referències complementàries. Són altres referències que poden ser interessants per a l'estudi del tema.
 • Exercicis obligatoris de teoria. Són una col·lecció d'exercicis obligatoris que cal resoldre personalment. Són d'entrega obligatòria i seràn treballats a classe de teoria .
 • Exercicis obligatoris de laboratori. Són una col·lecció d'exercicis obligatoris que cal resoldre i que, més tard, seràn treballats a classe de laboratori.
 • Exercicis optatius. Són exercicis complementaris que l'estudiant pot resoldre si ho creu convenient.

Classes de teoria

Les classes de teoria les dediquem a:

 • Impartir matèria nova. Cada classe es dedica aproximadament una hora a exposar en mode «conferencia», és a dir un resum concís del tema en qüestió el que es posen de relleu els punts més importants i s'exposa el fil argumental del tema sense entrar excessivament en detall. Addicionalment es donen totes les referències d'estudi necessàries i es marquen els objectius a que cal arribar.
 • Donar exercicis per a consolidar el tema exposat. Aquests exercicis es donen en dos blocs: obligatoris (EOT) i optatius (EOL).  El exercicis obligatoris, com el seu nom indica, s'han de resoldre obligatoriament per part de l'estudiant i s'han d'entregar setmanalment.
 • Corregir exercicis del tema anterior. A cada classe es dedica aproximadament una hora a resoldre exercicis del tema anterior i dubtes que els estudiants plantegin.

Classes de laboratori

Les classes de laboratori s'imparteixen en els laboratoris informàtics. Són fonamentals atès que ajuden molt a consolidar els coneixements i posar-los en pràctica. Les dediquem a:

 • Dur a terme implementacions. Tant d'exercicis proposats a teoria com de projectes propis del laboratori.
 • Conèixer l'entorn informàtic.

Dinàmica de treball

El temari de l'assignatura està organitzat setmanalment. En general, cada setmana del quadrimestre es dedica a un tema nou de teoria/laboratori. A cada tema li correspon una fitxa de treball que conté els objectius, el material d'estudi i la col·lecció de problemes del tema. Algunes setmanes, però, es dediquen a activitats específiques (problemes llargs, presentació del treball de curs, etc.).

Cada setmana, a la classe de teoria, es presenta el tema que correspon durant una hora aproximadament. Durant la presentació el professor exposa les parts més importants del tema. L'estudiant, fent ús del material i del guió del tema corresponent, cal que estudii el tema complet, tant els punts emfatitzats pel professor com aquells que únicament s'expliquen al llibre. Recomanem que aquest estudi es faci, si més no parcialment, en el grup d'estudi. Una vegada estudiat el tema cal resoldre els problemes obligatoris que corresponen. La segona hora de la classe de teoria es dedica a resoldre problemes del tema corresponent a la setmana anterior. Els problemes que es resolen a classe els proposen els propis estudiants i s'espera que participin activament en la seva solució i discussió. Cada dues o tres setmanes aproximadament, a classe de teoria es farà un exercici individual que el professor de teoria recollirà, corregirà i puntuarà.

Cada tema té també associats uns problemes de laboratori que cal resoldre, preferiblement en equip. Les classes de laboratori serveixen per fer aquests problemes amb l'ajuda del professor. El problemes cal haver-los preparat abans per poder treure profit de la classe. Periòdicament, s'avaluarà l'activitat del laboratori a través d'un exercici individual.

Avaluació

L'assignatura s'avalúa d'acord amb els següents elements:

Exercicis de teoria  (ET)
Cada dues o tres setmanes setmanes, el professor proposarà un exercici de teoria que cal resoldre a classe. Aquests exercicis es qualifiquen amb una escala de quatre valors. Aquestes entregues avaluen el treball setmanal del grup d'estudi pel que fa als temes de teoria i evidencien la capacitat d'aprenentatge autònom dels estudiants.

Exercicis de laboratori (EL)
Periòdicament el professor recull un exercici individual de laboratori. Aquests exercicis es qualifiquen amb una escala de quatre valors. Aquestes entregues avaluen el treball setmanal del grup d'estudi en l'activitat pràctica i evidencien la capacitat d'aprenentatge autònom de l'estudiant.
Projecte de curs (PRJ)
El projecte és un exercici més ampli que desenvolupa el grup d'estudi durant la segona meitat del curs. Avalua tant la capacitat de treball en grup com la capacitat d'enfrontar-se de manera metòdica a un petit projecte de programació emprant les eines apreses a l'assignatura.
Examen final (EXFIN)
L'examen final avalua de manera fidedigna els coneixements individuals assolits per l'estudiant després d'haver dut a terme totes les activitats de l'assignatura. Complementa i consolida els anteriors elements avaluadors.

Nota final assignatura

La nota final de l'assignatura es calcula d'acord amb els següents percentatges:

ETELPRJEXFIN
25% 10% 25% 40%

Competència de treball en equip

S'avalua a través del projecte de curs, que es realitza en equip. Així l'element usat és PRJ.

Bibliografia

La bibliografia del curs es troba aquí.

Hores de consulta

Tots els estudiants diposen d'unes hores de consulta amb els professors de l'assignatura. Aquestes hores serveixen per poder parlar amb el professor de manera individual sobre qualsevol tema acadèmic pero, sobre tot, sobre qualsevol dubte sobre el temari de l'assignatura: problemes que no us surten, conceptes que no s'entenen, etc. Podeu usar no només les hores del vostre professor sinó les de qualsevol altre de l'assignatura. L'horari el trobareu aqui.