Bibliografia i referències

Material de referència per a l'assignatura

Llibres i manuals

Sobre Python

Sobre altres eines de laboratori

Videos

Sites web

  • Documentació sobre Python
    Seu web de referencia per a la documentació sobre python: manual de referència, tutorial, manual de la llibreria, etc.
  • Try Python
    Un interpret (retallat) de python via web. Per fer proves sense instal·lar Python
  • Beginer Python Programming,
    Una col·lecció de videos i tutorials sobre python a nivell introductori.

Xuletaris