Pràctiques

Conjunts i relacions

Activitats relacionades amb operacions entre conjunts, relacions d'equivalència i d'ordre

Combinatòria

Pràctiques relatives a tècniques de comptar: variacions, permutacions, combinacions, principi de distribució de Dirichlet ...

Operacions

Pràctica amb nombres combinatoris, binomi de Newton, operacions i descomposició de permutacions

Primeres propietats dels grafs

Pràctica amb les propietats bàsiques dels grafs: grau dels vèrtexs, principi de les mans encaixades, grafs regulars, matriu d'adjacència d'un graf ...

Exploració dels grafs i arbres

Pràctica relacionada amb camins, cicles, grafs eulerians, grafs hamiltonians, concepte d'arbre, arbres generadors, arbres ponderats i algorisme d'obtenció d'arbres generadors minimals

Camps escalars (funcions) de dues variables

Activitats relacionades amb la determinació de dominis de funcions de dues variables i de les seves corbes de nivell, derivació parcial de funcions, treball amb les propietats del vector gradient i determinació de punts singulars i del seu caràcter mitjançant la matriu Hessiana.