Esquema del curs FMT

1. TEORIA DE CONJUNTS I COMBINATÒRIA

Primeres definicions i propietats de Teoria de Conjunts .
Principi d'inclusió - exclusió: particions. Relacions binàries.
Tècniques bàsiques de comptar. Agrupacions d'elements amb i sense repetició.
Nombres combinatoris.

2. ÀLGEBRES DE BOOLE I LÒGICA

Operacions en una àlgebra de Boole. Dualitat.
Funcions booleanes. Minterms i maxterms. Formes canòniques.
Mètodes de simplificació de funcions booleanes.
Introducció a la Lògica. Àlgebra de proposicions: tautologia i contradicció.

3. TEORIA DE GRAFS

Grafs i dígrafs: primeres definicions i propietats.
Representació matricial de grafs i dígrafs. Aplicacions.
Exploració de grafs i dígrafs: camins, cicles, planaritat, flux.

4. ARITMÈTICA

Divisió entera. Nombres primers. Factorització d'un nombre enter. Màxim comú divisor.
Resolució d'equacions amb incògnites enteres.
Nombres congruents. Resolució de congruències.

5. CAMPS ESCALARS*

Còniques i quàdriques.
Representació de camps escalars i corbes de nivell.
Derivades Parcials. Vector Gradient. Derivades direccionals. Extrems.

*Aquest tema és una continuació del curs de Matemàtiques Bàsiques de Q1 i previ al curs de Matemàtiques Avançades de Q3