Exemple de càlcul de convolució amb Octave

text/x-objcsrc convolucio.m — 1 KB

Continguts del fitxer

% Exemple de càlcul de convolució amb Octave
% Convolució d'un pols rectangular amb sí mateix

% Definició del vector de temps
deltat=0.001;
t=[-1:deltat:1];

% Creació del pols rectangular
x=0*t;
x(t>-1/2 & t <1/2)=1;
figure(1); plot(t,x,'o'); figure(1);

% Convolució del pols amb sí mateix
y=deltat*conv(x,x);

% Creació d'un nou vector de temps adequat a les dimensions
% del vector y
t2=[-2:deltat:2];
figure(2); plot(t2,y,'o'); figure(1);