Guia de l'assignatura

Què farem i com ho farem.

Objectius de l'assignatura

En acabar l’assignatura de Teoria de Circuits, l’estudiant o l'estudianta:

 • Comprendrà i sabrà utilitzar els conceptes bàsics d'anàlisi i disseny de circuits lineals resistius amb amplificadors operacionals i de primer ordre
 • Podrà aplicar les tècniques experimentals i conèixer la manipulació d'equips i instruments bàsics d'un laboratori
 • Incrementarà la seva capacitat de comunicació oral i escrita
 • Augmentarà la seva capacitat de planificació, organització i aprenentatge tant a nivell personal com en equip
 • Haurà desenvolupat les tècniques i estratègies de raonament per a l'anàlisi i la resolució de problemes
 • Haurà potenciat la seva visió crítica i la seva capacitat d'aprenentatge autònom

Temari

 1. Fonaments de teoria de circuits
 • Introducció
 • Variables d'un circuit
 • Modelació i anàlisi
 • Elements de circuit
 • Lleis d'interconnexió
 • Anàlisi elemental de circuits
  • Introducció
  • Connexió sèrie i paral·lel
  • Transformació de fonts
  • Divisors de tensió i de corrent
  • Teoremes de circuits lineals
  • El diode
  • Equivalents Thevenin i Norton
  • Transferència de potència
 • Anàlisi de circuits amb Amplificadors Operacionals
  • Introducció
  • Anàlisi de circuits amb fonts controlades
  • L'Amplificador Operacional (AO)
  • Aplicacions de l'AO en zona no lineal
  • Aplicacions de l'AO en zona lineal
  • Test de linealitat
  • Circuits bàsics amb l'AO en zona lineal
  • Saturació quan es treballa en zona lineal
 • Mètodes sistemàtics d'anàlisi
  • Introducció
  • Tècniques de resolució de sistemes d'equacions
  • Mètode de les tensions nodals. Anàlisi nodal
  • Mètode dels corrents de malla
 • Introducció als circuits dinàmics
  • Introducció
  • Elements de circuit dinàmics
  • Circuits de primer ordre amb AO
  • Comportament en contínua
  • Anàlisi de circuits de primer ordre amb excitacions constants
  • Funcions constants a trams

  Exercicis

  Es penjarà una col·lecció d'exercicis. Per cada tema es demanarà el lliurament d'alguns exercicis concrets que comptaràn per la nota final. Els podeu fer individualment o col·laborant amb els companys, però davant de dubtes sobre l'aprenentatge d'algun estudiant, se li podrà exigir una explicació individual de la resolució dels exercicis lliurats.

  És imprescindible repassar els continguts teòrics del tema (repassant apunts i/o llibre) abans d'intentar fer els exercicis, per la qual cosa s'exigirà el lliurament del resum del tema abans de fer els exercicis.

  Tots els lliuraments es faran a través d'Atenea.

  Pràctiques

  És imprescindible portar la placa protoboard i els cables en bones condicions a cada sessió de pràctiques. Abans de cada sessió cal fer l'estudi previ corresponent a la pràctica d'aquella sessió, ja que al laboratori s'experimentarà i es compararan els resultats amb els teòrics treballats als previs.

  Es faran 7 pràctiques durant tot el curs, que podreu trobar abans de cada sessió a l'OCWiTIC i a Atenea. És totalment necessari fer les pràctiques per superar l'assignatura.

  Tots els lliuraments es faran a través d'Atenea.